Pneucentrum HVT Servis

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Prodávající – Pneucentrum HVT s.r.o., IČO: 62957414, sídlem Nad nádražím 155, 25131, Všenory,, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41831, DIČ: CZ62957414.
 
1.2. Kupující – podnikatel nebo spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, a to v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami
 
1.3. Spotřebitel – spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
1.4. Podnikatel- Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak platí s odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.
 
1.5. Smlouva – smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím ústně nebo písemně nebo v elektronické podobě.
 
1.6. Zboží – veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména pneumatiky, disky kol a příslušenství.
 
1.7. Služby – veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti, zejména servis pneumatik, jejich uskladnění, servis disků kol, servis v oblasti výměny pneumatik, opravy pneumatik, montáž a demontáž kol a vyvážení kol osobních či nákladních vozů
 
1.8. Cena – cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami
 
1.9. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován jen jako „NOZ“.
 
2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi prodávajícím a kupujícím, když tvoří jejich nedílnou součást. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Všeobecné obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.
 
2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím osobně, písemně, faxem, telefonicky, prostřednictvím e-shopu, zprostředkovaně webovým tržištěm nebo e-mailem, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.pneuprochazka.cz
 
2.3. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, když kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím.
 
2.4. Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o službách nabízených prodávajícím a o cenách zboží prodávaného prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.
 
2.5. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím.
 
2.6. Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shop, webové tržiště nebo e-mailem), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání objednaného zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem podle tohoto odstavce, vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu zboží do 14 dnů po převzetí resp. prokázání odeslání zboží na adresu prodávajícího.
 
3. Objednání zboží a služeb

3.1. Objednávku zboží a služeb je možno učinit kupujícím osobně, písemně, faxem, telefonicky nebo prostřednictvím e-shopu, zprostředkovaně webovým tržištěm nebo e-mailem, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.pneuprochazka.cz.
 
3.1. Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství, typ, případně výrobní označení zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání individuálně kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo resp. bydliště kupujícího.
 
3.2. Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a místo jejího poskytnutí.
 
3.3. Kupující, který je podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo, místo dodání zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím – podnikatelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.
 
3.4. Kupující, který je spotřebitelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání zboží (pokud se liší od bydliště) a datum narození. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím – spotřebitelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.
 
3.5. Je-li předmětem služeb sezonní uskladnění pneumatik a není-li dohodnuto jinak, je kupující povinen uskladněné pneumatiky vyzvednout do 30. května příslušného kalendářního roku (pro případ úschovy letních pneumatik) nebo do 30. listopadu příslušného kalendářního roku (pro případ úschovy zimních pneumatik). Pokud kupující uskladněné pneumatiky nevyzvedne ve lhůtách dle tohoto odstavce všeobecných obchodních podmínek, je prodávající oprávněn uskladněné pneumatiky zlikvidovat a kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takovou likvidací vznikne.
 
4. Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo předáním zboží dopravci, jehož prostřednictvím bylo dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno.
 
4.2. Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na které byla služba poskytnuta.
 
4.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla služba poskytnuta.
 
4.4. Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně v reklamních materiálech či katalozích a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany kupujícího.
 
4.5. V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje, stávka zaměstnanců výrobce apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by takové prodloužení trvalo déle než 30 dnů je kupující i prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.
 
4.6. Kupující nese veškeré náklady spojené s jeho odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně dodáno.
 
4.7. Nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno písemně jinak bude zboží dodáno v obalu dle zvyklostí.
 
5. Odpovědnost za vady, nároky z vad zboží a služeb a záruka za jakost

5.1. Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení sdělení.
 
5.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.
 
5.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 
5.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn:
 
5.4.1. požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
 
5.4.2. požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 
5.4.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 
5.4.4. odstoupit od smlouvy.
 
5.5. Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. těchto všeobecných obchodních podmínek si zvolil. V případě, že kupující nesdělí prodávajícímu jaké právo podle odst. 5.4. si zvolil, pak má kupující pouze právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 
5.6. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5.4. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu řádně a včas (dle bodu 5.1. a 5.2.). Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího ihned poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy s prodávajícím postoupit třetí osobě.
 
5.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká smlouva od níž je odstoupeno od samého počátku.
 
5.8. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží prodaného prodávajícím kupujícímu spočívající v tom, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží, které vzniknou v důsledku opotřebení zboží předpokladatelným používáním zboží k účelu, ke kterému je zboží určeno.
 
5.9. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost svých služeb poskytnutých kupujícímu spočívající v tom, že výsledek služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu si po dobu 3 měsíců zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost poskytnutých služeb se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby než prodávajícího.
 
6. Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva

6.1. Kupující čerpá základní informace o cenách zboží a služeb prodávajícího z reklamních materiálů a katalogů, když tyto ceny jsou nezávazné. Prodávající vždy uvádí ceny s určením výše ceny s DPH i bez DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření smlouvy. V případě odlišné ceny uvedené v pramenech dle tohoto odstavce a ceny uvedené na faktuře, kterou prodávající cenu zboží a/nebo služeb účtuje platí, že se prodávající a kupující při uzavírání smlouvy dohodli na ceně uvedené na faktuře.
 
6.2. Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb (např. jako důsledek zvýšení ceny zboží výrobcem, zvýšení DPH apod.), v takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.
 
6.3. Kupující provádí úhradu ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo na místě poskytnutí služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře nebo dobírkou při převzetí zboží od dopravce.
 
6.4. Lhůta splatnosti kupní ceny a/nebo ceny služeb je sjednávána pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy uvedena na faktuře, kterou se cena zboží a/nebo služeb účtuje.
 
6.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží a/nebo za dodané služby, se těmito všeobecnými podmínkami sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo ceny služeb až do jejího úplného zaplacení; tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.
 
6.6. Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí předpisem o odměnách advokátů ve znění platném ke dni uplatňování nároku prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek je takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.
 
6.7. Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výše 90% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 
6.8. O poskytnutí slevy z ceny rozhoduje prodávající v každém jednotlivém obchodním případě.
 
6.9. Prodávající si k věci, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto všeobecných obchodních podmínek vyhrazuje vlastnické právo, když kupující se stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
7. Salvatorská klauzule

7.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 
8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména NOZ.
 
8.2. Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Kupující – podnikatel a prodávající se dohodli ve smyslu ust. 89a o.s.ř. na tom, že místní příslušnost soudů se těmito všeobecnými obchodními podmínkami sjednává tak, že ve věcech kde v prvém stupni rozhodují okresní soudy je místně příslušným soudem – Obvodní soud pro Prahu 2 a ve věcech kde v prvém stupni rozhodují krajské soudy je místně příslušným soudem – Městský soud v Praze. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 
8.3. Všeobecné obchodní podmínky podnikatele PNEU PROCHÁZKA s.r.o. se zveřejňují vyvěšením v provozovnách prodávajícího a vytištěním na rub faktur (zejména pro účely následné kontroly) a umístěním na internetových stránkách prodávajícího na webové adrese www.pneuprochazka.cz .
 
8.4. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních podmínek. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího má kupující právo takovou změnu odmítnout, když prodávající má povinnost kupujícího o takové změně včas poučit.
 
8.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 01.01.2014. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 01.01.2014 se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 
V Praze dne 01.01.2014
Pneucentrum HVT s.r.o.
Petr Toman, jednatel
Miroslav Vorel, jednatel